Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regulamin 32. MFKiG

REGULAMIN

32. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

 I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier zwany dalej Festiwalem ma charakter międzynarodowych targów dotyczących wydawnictw komiksowych i jest miejscem spotkań twórców i miłośników sekwencyjnych historii obrazkowych oraz elektronicznych mediów interaktywnych. Celem Festiwalu jest promocja sztuki komiksu i narracji interaktywnej w Polsce i na świecie, a także wyróżnienie najlepszych prac komiksowych oraz ich twórców. Festiwal odbędzie się:
  • 2 października 2021 roku w godzinach od 10:00 do 20:00 wraz z Galą rozdania nagród od 20:00 do 21:3o
  • 3 października 2021 roku w godzinach od 10:00 do 17:00

w Atlas Arenie przy „Miejskiej Arenie Kultury i Sportu” w Łodzi przy al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7, 94-020.

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie obowiązujących przepisów (zwanej dalej „Ustawą”), z tym zastrzeżeniem, że Festiwal jako impreza targowa nie podlega przepisom ustawy o imprezach masowych, zaś niniejszy regulamin reguluje ogólne zasady udziału w imprezie, niezbędne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu imprezy, która nie stanowi imprezy masowej.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora 32. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier – „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na nim i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Festiwal, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Festiwalu w związku z nabyciem Biletu na Festiwal.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Festiwal, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu może podlegać wymianie na Identyfikator (opaskę). Bilet może być również wejściówką, zaproszeniem. Zakup i posiadanie ważnego Biletu oznaczają zgodę dla zapisów niniejszego Regulaminu Wydarzenia oraz złożenie oświadczenia na temat swojego stanu zdrowia i potwierdzenie, iż jako uczestnik/gość Wydarzenia i nie jest się osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2, i nie przebywa się na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a gdyby sytuacja taka nastąpiła lub w zakresie powyższego nastąpiła zmiana – zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora. W przypadku, kiedy nie trzeba okazywać biletu, wejściówki lub zaproszenia Bilet oznacza zgodę na Regulamin i ewentualny Regulamin uszczegóławiający niniejszy i stanowi oświadczenie stanu zdrowia jak powyżej wyszczególniono.
  • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Festiwalu za zwrotem Biletu; Identyfikator może mieć postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, wzór opaski ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
  • „Strefy” oznacza poszczególne strefy zgodnie z mapką Festiwalu;
  • „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem pracowniczym, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory pracownicze umieszczone w widocznym miejscu. Ze wzorem obowiązującym na Festiwal można się zapoznać w biurze Organizatora na 14 dni przed danym wydarzeniem.
  • „Teren Festiwalu” oznacza wyznaczony teren podany przez Organizatora dla Festiwalu lub inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Festiwalem; – „Uczestnik Festiwalu” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Biletu lub Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Festiwalu może być także osoba małoletnia do 14-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 14-tego roku życia może uczestniczyć samodzielnie.
  • „Dystrybutor biletów”- oznacza podmiot upoważniony przez Organizatora do dystrybucji biletów na Festiwal. Przy sprzedaży biletów za pośrednictwem dystrybutora obowiązuje jego regulamin w zakresie sprzedaży biletów. W zakresie zwrotów i odwołań obowiązuje Regulamin kompleksu EC1.
  • „Siła wyższa”- za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: pandemia, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
  • „Strefa Gastronomiczna” – miejsce na Terenie Festiwalu, w którym Uczestnicy Festiwalu będą mogli nabyć m. in. napoje (zimne i ciepłe), posiłki (zimne i ciepłe).

II. WSTĘP I SPRZEDAŻ BILETÓW:

 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej Bilet bądź odbierającej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Festiwalu (zwany dalej „Biletem”) przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu/odebraniem wejściówki.
 2. Dokonanie zakupu Biletu/odebrania wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Festiwalu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet/odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Festiwal organizowany jest przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ul. Targowa1/3, Łódź 90-022.
 5. Niniejszy Regulamin oraz zasady prezentowane w Regulaminie dotyczą w szczególności kwestii, z którymi widzowie powinni się zapoznać przed wejściem tj. zakupem Biletu/odebraniem wejściówki.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują Regulaminy szczegółowe m.in. Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej ATLAS ARENA; regulaminy poszczególnych stref i konkursów oraz Regulamin „EC1 Łódź- Miasto Kultury” dostępne w formie wydruku w punkcie informacyjnym bądź na stronach www:

Regulamin Konkursu na krótką formę komiksową:

Regulamin Konkursu Dziecięcego „Maszyna do spełniania życzeń”:

Regulamin Kompleksu EC1:

Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej Atlas Arena:

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w punkcie sprzedaży, o których informacja znajduje się na stronie https://komiksfestiwal.com/dla-uczestnika/.Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Festiwal.
 4. Osoba niepełnosprawna po okazaniu ważnej legitymacji lub orzeczenia lekarskiego nabywa bilet ulgowy.
 5. Prawo do wstępu na Teren Festiwalu mają osoby posiadające ważny Bilet, zaproszenie, wejściówkę lub akredytacje wydana przez Organizatora Festiwalu.
 6. Dla Uczestników Festiwalu w wieku 0-3 lat nie ma konieczności nabywania biletu.
 7. Uczestnicy Festiwalu w wieku 3-14 lat mogą kupić bilet ulgowy za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO STREF:

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości (jeżeli będzie miała miejsce wymiana na Identyfikator) oraz Bilet, który przy wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator. W przypadku, gdy Uczestnikiem Festiwalu jest małoletni w wieku od 0 do 13 lat, może on uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
 2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. III.1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Festiwalu:
  • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. IV.6 Regulaminu,
  • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • osobie zakłócającej przebieg Festiwalu.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Organizator może odmówić wstępu na Festiwal oraz przebywania na niej osobom, bądź usunięcia ich z Terenu Festiwalu:
  • nie posiadającym Identyfikatora, jeżeli jest wymieniany za Bilet,
  • posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  • nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  • śpiącym na Terenie Festiwalu,
  • powodujących jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla innych osób bądź majątku na Terenie Festiwalu,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • osobie zakłócającej przebieg Festiwalu.
 1. Wstęp do poszczególnych Sektorów i Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem bądź Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, w szczególności może to robić poprzez:

 • Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru bądź oznakowaniem;
 • powołanie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 • Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika do spraw Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Zabrania się:
  • wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Festiwalu;
  • spania na Terenie Festiwalu.
 3. Teren Atlas Areny oraz przebiegu Festiwalu są objęte monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na objętym nim obszarze. Administratorem danych w zakresie prowadzenia monitoringu i dysponentem danych osobowych w tym zakresie jest właściciel obiektu – spółka MAKIS. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego monitoringu wizyjnego, w tym klauzula informacyjna dla osób, których dane dotyczą, znajdują się w miejscach wskazanych przez właściciela obiektu, m.in. na jego stronie internetowej.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. III.2 III.3 lub w pkt. IV.4 Regulaminu,
  4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem lub zakłócających w inny sposób przebieg Festiwalu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);
  7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 5. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 6. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  3. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 1. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Festiwalu członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
  1. sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
  2. porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Festiwal osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Festiwalu.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Festiwalu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu.
 5. Organizator wyznaczy strefy podziału Festiwalu, informacje na ten temat będą zamieszczane w środkach przekazu informacji. Najczęściej będą to: przestrzenie techniczno-socjalne, strefy, widownia, strefa VIP, strefy gastronomiczne, w których sprzedawane jest piwo festiwalowe i tylko w nich można spożywać zakupione tam piwo festiwalowe.
 6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  2. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 7. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na jego Terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Organizator informuje, że Uczestnik Festiwalu lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu mogą być używane światła efektowne, stroboskopowe lub podobne. Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki oraz mocne światło są szczególnie szkodliwe dla dzieci oraz kobiet w ciąży jak również osób chorych na epilepsję. Osoby takie bądź osoby wprowadzające wymienione wyżej osoby na Festiwal czynią to na wyłącznie własną odpowiedzialność.
 2. Organizator informuje, że Festiwal może być rejestrowany dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby przez niego upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu. Utrwalanie i rozpowszechnianie przebiegu Festiwalu w formie audiowizualnej odbywa się dla celów dokumentacji i promocji Festiwalu, jego Organizatora oraz podmiotów upoważnionych przez Organizatora do dokonywania nagrań, w oparciu o postanowienia art.81 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 3. Organizator i podmioty przez niego upoważnione mogą również przeprowadzać, utrwalać, a następnie rozpowszechniać w celach dokumentalnych i promocyjnych nagrania z poszczególnymi uczestnikami Festiwalu. Nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika Festiwalu odbywa się w oparciu o jego zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał Bilet na Festiwal, która została odwołana.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez Organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu powinien zapoznać się z rodzajem sztuki i tematyki prelekcji prezentowanej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
 8. Przypomina się posiadaczowi Biletu, iż Bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany godziny, miejsca lub zmiany głównego punktu Festiwalu w programie Festiwalu, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Festiwalu za zwrotem całości sumy, na jaka on opiewał.
 9. W przypadku odwołania Festiwalu bilety mogą być przekazane do zwrotu do sześciu miesięcy od planowanej daty odbycia Festiwalu. W przypadku, gdy posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką Bilet opiewa, posiadacz Biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu. W każdym wypadku cena Biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa Bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy.
 10. Ze względu na powody higieniczne użytkowania sprzętów podczas Festiwalu przez wiele osób, organizator bądź osoby uprawnione mogą chwilowo wyłączyć z użytkowania sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek. W takim przypadku służby informacyjne mogą usunąć Uczestników zajmujących te urządzenia bądź wykorzystujący dany sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 1. Uczestnicy 32. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2021 r. poz 861 z późn. zm.) przebywając na Terenie Festiwalu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności zadbać o zapewnienie środków ochrony osobistej np. maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących, a także posiadać wszelkie ewentualne badania, testy oraz szczepienia – jeżeli takie wymagania będą przewidziane przez obowiązujące przepisy dla uczestników Festiwalu.
 3. Organizator zobowiązany jest do poleceń wydawanych przez Premiera w zakresie stosowania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 4. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia na własny koszt, przez cały czas trwania Festiwalu, dyspozytora z płynem do dezynfekcji rąk dla Uczestników. Dyspozytor z płynem powinien znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym dla każdej osoby odwiedzającej daną strefę Festiwalu.
 5. Jeżeli uczestnictwo w Festiwalu będzie warunkowane przez obowiązujące przepisy posiadaniem przez Uczestnika dokumentu/dokumentów potwierdzających fakt zaszczepienia, ozdrowienia albo negatywny test na obecność wirusa COVID-19, wówczas Uczestnik ma obowiązek legitymowania się takim dokumentem, pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w Festiwalu. Zgodnie z powyższym, jeżeli na skutek obowiązujących regulacji prawnych Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w Festiwalu z powodu braku zaszczepienia lub niespełnienia innych wymagań warunkujących możliwość takiego uczestnictwa, Organizator będzie uprawniony do odmowy wpuszczenia Uczestnika nie spełniających tych warunków) na Teren Festiwalu.
 6. Ponadto Organizator zobowiązuje się do:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa podczas przygotowania i organizacji 32.MFKiG w następujących strefach:

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2(osoby w pełni zaszczepione nie są wliczane do limitu osób), jednocześnie jednorazowo w tym samym czasie może przebywać 2600 osób w obiektach zamkniętych ATLAS ARENA).
 2. Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2.
 3. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na Terenie Wydarzenia również podczas montaży. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy przestrzeni zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas, gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami (osoby, które w w/w miejscach nie będą miały zasłoniętych ust i nosa maseczką będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie a w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.
 5. Nie będzie możliwy zakup maseczek i rękawiczek na terenie obiektu targowego.
 6. Zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 7. Zapewniony jest ciągły/stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
 8. Preferowana jest sprzedaż biletów w trybie online w celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście.
 9. Na Terenie Wydarzenia wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz prowadzenia działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi np. przy szatniach, których Organizator tym samym nie przewiduje.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Na 32.MFKiG mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, uczestnicy spotkań, zwiedzający, osoby świadczące usługi oraz zgłoszeni przedstawiciele mediów.
 2. Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia odbywającego się na Terenie 32. MFKiG – inne dla gości wchodzących podczas wydarzeń na Teren Wydarzenia, inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 3. Dla gości oczekujących na wejście na wydarzenie, wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 4. W przestrzeniach zamkniętych oraz miejscach na terenie zewnętrznym, w których nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami prowadzona będzie weryfikacja czy uczestnicy mają na twarzy maseczkę – weryfikacji dokonuje ochrona Wydarzenia oraz Wolontariusze.
 5. Na życzenie zwiedzających i gości prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia.

PUNKTY OBSŁUGI:

 1. Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum, a umożliwiono, w jak najszerszym stopniu, obsługę online.
 2. Wyposażono w osłony z plexi stanowiska w punktach obsługi.
 3. Dopuszczeni do pracy są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, wykonanej za ich zgodą oraz wyposażonych w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
 5. Zmniejszono maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin). Ponadto zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.
 6. Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
 7. Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI FESTIWALU

 1. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/ przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
 2. Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
 3. Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
 4. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 5. Przy organizacji przestrzeni gier komputerowych i planszówkowych na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 6. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
 7. Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 8. Na Terenie Wydarzenia ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 9. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa a w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, noszenie maseczek ochronnych.
 10. Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują w hali Atlas Arena oraz na terenie zewnętrznym.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym przestrzeni gastronomicznych, strefy food truck czy stref poczęstunku itp.:) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym strefy food truck czy stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. W miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zapewniono odpowiednią ilość urządzeń do higieny rąk z środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 3. Personel obsługujący wydarzenie przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach targowych.
 4. Zobowiązuje się Wystawców, firmy świadczące usługi i organizatorów technicznych do przeszkolenia personelu w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na Terenie Wydarzenia.
 5. Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 6. Zaleca się Wystawcom, organizatorom technicznym częste, nie rzadziej niż 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury zabudowy: lady recepcyjne, klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 7. Zaleca się Wystawcom, organizatorom technicznym przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie oczyszczanych i zdezynfekowanych.
 8. Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 9. Wyposażono wszystkie toalety w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Dokonywana jest też regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet.  Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 10. Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na Terenie Wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas 32.MFKiG prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na Terenie Wydarzenia.
 2. Prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie w przestrzeniach Atlas Areny, gdzie odbywają się wydarzenia, zachowaniu odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzeganiu zasad higieny.
 3. Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 4. Uruchomiono alarmowy numer telefonu, dostępny na Terenie Wydarzenia, obsługiwany przez pracowników Zespołu Ochrony (+48 516 215 991).

PRELEKCJE, WYKŁADY, WARSZTATY ORAZ GALA ROZDANIA NAGRÓD: SALE KONFERENCYJNE.

 1. Miejsca, gdzie goście i uczestnicy, mogą siadać w salach konferencyjnych zostaną oznaczone, tak aby zachować bezpieczną odległość.
 2. W salach, gdzie krzesła będą ustawiane, zostanie zachowana bezpieczna odległość między nimi.
 3. Podczas 32. MFKiG osoby występujące na scenie, zobowiązane będą do zachowania bezpiecznej odległości.
 4. Osoby występujące na scenie mogą zdjąć maskę lub inny materiał zasłaniający usta i nos, na czas wystąpienia.

Ze strony Organizatora za opiekę nad osobą z niepokojącymi objawami, potrzebującą pomocy medycznej odpowiada osoba znajdująca się najbliżej osoby z niepokojącymi objawami. Osoba taka zobowiązana jest do działania zgodnie z poniższą instrukcją:

 • Po dotarciu do osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej musi:
  • przeprowadzić ją do wyznaczonego na terenie Targów Punktu Medycznego;
  • lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby i podejmuje decyzję o konieczności lub nieprzetransportowania osoby do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi, 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, jednocześnie jest w kontakcie z w/w Szpitalem celem zweryfikowania podejrzenia zakażenia koronawirusem,
  • jeśli lekarz podejmie decyzję o konieczności transportu do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala należy zadzwonić na numer alarmowy 112 i wezwać karetkę pogotowia w celu przetransportowania osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia, do ww. szpitala;
  • powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem Organizatora 32. MFKiG. – zlecić Kierownikowi Zespołu Ochrony, próbę uzyskania informacji o lokalizacjach miejsc pobytu osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia koronawirusem, w czasie przebywania na Terenie Wydarzenia;
  • powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem Centrum Kontaktu inspekcji sanitarnej (sanepidu)- Infolinia Centrum Kontaktu: 22 25 00 115.

Rozwiązania zostały opracowane w oparciu m.in. o.:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów
 • na podstawie wytycznych GIS i WHO

VII. REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu na adres: informacja@ec1lodz.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/adres e-mail składającego reklamację oraz przedstawiać powód jej złożenia. Podanie danych osobowych przez składającego reklamacje jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi mailem.
 4. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Festiwal broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety (jeżeli będą) dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora, patrona, mecenasa, partnera, współorganizatora Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 6. Spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Festiwalu będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu bez uprzedniego informowania.
 8. Pomimo zachowania wszelkich starań, Organizator może podać błędne informacje, w celu ich zweryfikowania należy skontaktować się bezpośrednio z biurem Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.ec1lodz.pl oraz www.komiksfestiwal.com oraz na Terenie Festiwalu.
 10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 11. Regulamin obowiązuje od 28.09.2021 roku i pozostaje w mocy do zakończenia Festiwalu.

 

Łódź, 27 września 2021 roku

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,
  90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl.
 2. Z inspektorem danych osobowych można się z nim skontaktować drogą mailową: ido@ec1lodz.pl, bądź telefonicznie: 426006134
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane:

– w celach dokumentalnych, promocyjnych i marketingowych obejmujących 32. MFKiG oraz działalność statutową Organizator i podmiotów przez niego upoważnionych do dokonywania nagrań, o których mowa w pkt V Regulaminu wydarzenia;

– w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez uczestnika 32.MFKiG, o której mowa w pkt VII Regulaminu wydarzenia

 1. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:

– art.6. ust.1 lit. a RODO – to jest zgodę osoby, której dane dotyczą, w związku z nagraniami wywiadów w poszczególnymi uczestnikami 32.MFKiG;

– art.6. ust.1 lit. f RODO, w związku z art.81 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, wobec wszystkich uczestników 32.MFKiG, którzy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie akceptując jego regulamin. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizacja nagrań dokumentujących przebieg wydarzenia i wykorzystanie ich do celów promocyjnych;

– art.6. ust.1 lit. c RODO, to jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z rozpatrywaniem reklamacji złożonych przez uczestnika 32.MFKiG.

 1. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane, to:

– w związku z realizowanymi nagraniami – wizerunek uczestnika 32, MFKiG oraz ewentualnie jego imię i nazwisko, jeżeli poda je dobrowolnie podczas nagrania;

– w związku z rozpatrywaniem reklamacji – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i/lub adres e-mail osoby składającej reklamację.

 • Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie:
  • upoważnionym pracownikom Administratora danych;
  • podmiotom, z którymi Administrator Danych będzie miał zawarte stosowne umowy, w ramach których zleci wykonywanie części zadań związanych z organizacją 32.MFGiK.
 1. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:

– w zakresie nagrań przeprowadzonych w trakcie wydarzenia – przez czas niezbędny w celu prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, a następnie przez czas nieoznaczony jako materiał dokumentalny dotyczący wydarzenia;

-w zakresie danych osobowych przekazanych w celu rozpatrzenia reklamacji – do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania, a następnie przechowywane w celach archiwalnych nie dłużej niż przez 24 miesiące;

 1. Otrzymane dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;
  2. Żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;
  3. Żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia;
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia;
  5. Żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
 1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.